Carplanner

Carplanner on internetiportaal, mis pakub kasutajale erinevat autoalast teavet ja kuulutuste lisamise võimalust. See osa Carplannerist, mis eeldab kasutaja identifitseerimist on kättesaadav vaid registreerunud kasutajale (edaspidi Kasutaja). Käesolevad reeglid (edaspidi Tingimused) sätestavad Carplanneris kasutajale osutatavate teenuste kasutamise tingimused. Tingimused võivad aja jooksul muutuda.

Teenused

Carplanner ei vastuta informatsiooni õigsuse, otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Carplanneris avaldatava informatsiooni lugemisega osaks võib saada ning sellest tekkivat kahju ei ole Carplanner kohustatud hüvitama. Carplanneris sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda Carplanneri kirjalikul nõusolekul. Carplanneril on õigus kustutada teemavälised, solvavad jms kuulutused, mis ei vasta headele tavadele. Carplanneril on õigus blokeerida kasutaja, kes selliseid postitusi lisanud on.

Autoriõigus

Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Carplannerile.

Veebisaidi kasutamine

Veebisaidi kasutamine on lubatud veebilehitsejatega nagu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera jne. Veebisaidi kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebisaidile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

Registreerimine

Registreerudes Kasutajaks ei ole Te enam Carplanneri jaoks anonüümne. Registreerimisel küsitava informatsiooni esitamine on Kasutajale vabatahtlik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada. Informatsiooni esitamata jätmine piirab osa teenuste kasutamisvõimalust. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja. Carplanner võib kasutajate poolt sisestatud informatsiooni täiendada ja töödelda. Carplanneril on õigus anda infot Kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab: ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule; Tingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel. Carplanner jätab endale õiguse saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta.

Turvalisus

Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras. Koostööpartnerid on kohustatud hoidma kasutaja andmed konfidentsiaalsena. Kasutaja isikliku konto infot kaitseb ainult Kasutajale teada olev salasõna.

Cookie-d

Kasutajal on võimalus oma veebibrauser konfigureerida nii, et see ei lubaks cookie-de salvestamist Kasutaja arvutisse, sellisel juhul võib kannatada Carplanneri teenuste ja sisu kvaliteet.

Kasutaja kohustused

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama kasutajanime ja parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks neid tuvastada. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil. Carplanneril on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi materjali, mille Kasutaja Carplanner kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust Carplanner kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Carplannerile ja/või mitteasjaosalistele. Selle Tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine. Kui veebilehe sisu tarnija on püstitanud piiranguid või nõudeid Kasutaja õiguse kohta tarvitada teatavat materjali, kaupu või teenuseid, peab Kasutaja neid piiranguid järgima.

Kasutamine

Kui portaali funktsioneerimisel esineb häireid, ei kanna Carplanner vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid Kasutajat tabada. Täites registreerimisel ära ankeedi annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib kasutada Carplanneri partnerite informatsiooni edastamiseks, Kasutaja nõusolekul ka reklaami ja otsepakkumiste (edaspidi pakkumiste) vahendamiseks. Carplanneril on õigus edastada pakkumisi Kasutaja muudele individuaalset suhtlemist võimaldavatele sidevahenditele. Carplanner ei vastuta serveri kõvaketaste hävimisel võimaliku tekkiva kahju eest.

Kuulutamine

Tekstid peavad vastama õigekirjareeglitele. Sealhulgas on keelatud kasutada mittekohaseid kirjamärke või kirjamärke korrata, näiteks: "äsja saksast!!!!!!!!!!!!!!!". jne. Kuulutuse foto töötlemine tähelepanu äratamise eesmärgil on keelatud. Kuulutuse fotoväljadele lisatud fotod peavad olema konkreetsest tootest. Fotoväljadele ei sobi sisestada logosid, teenuste reklaami, asukohakaarte, jne. Keelatud on mitme erineva objekti kuulutamine nii üheaegselt kui ka järjestikku ühe ja sama kuulutuse sees ning kuulutuse algset objekti ei või asendada mõne teise objektiga. Kuulutus peab olema ühe konkreetse objekti põhine ning see ei tohi sisaldada infot teiste objektide kohta, mis ei ole seotud kuulutuse objektiga. Kuulutusi on keelatud kasutada reklaamimaks teisi tooteid ja teenuseid. Väljadele võib lisada sinnakuuluvat välja nimele kohast infot. Kuulutus ei tohi sisaldada viiteid teistes keskkondades toimuvatele oksjonitele, müükidele jms sarnastele teenustele.

Muudatused Carplanneris

Carplanner jätab endale õiguse muuta Carplanneri kasutamist, identifitseerimist ja kõike muud.

Registreerimise kehtivusaeg ja osalemise lõpetamine

Carplanneris registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus osalus ise lõpetada saates e-postiga vastavasisulise avalduse. Carplanneril on õigus lõpetada Kasutaja osalus otsekohe, kui Kasutaja eirab Tingimusi või kui kontot pole kahe kuu vältel kasutatud. Kogu kasutaja info võidakse sel juhul kustutada.

Tingimuste muutmine

Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub koheselt pärast uute tingimuste kättesaadavaks tegemist Kasutajatele Carplanneri poolt. Kui Kasutaja ei teata 7 päeva aja jooksul, et soovib osalust lõpetada, loetakse, et ta on uute tingimustega nõustunud. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest ja tavast.